Group Policy Object chặn sử dụng USB CD

Group Policy Object chặn sử dụng USB CD

Trong chính sách bảo mật dữ liệu của công ty thì không thể thiếu quy định sử dụng USB, CD cho các nhân viên từng Phòng Ban. Group Policy Object chặn sử dụng USB CD trên Domain Controller sẽ giúp IT dễ dàng giới hạn quyền truy cập USB, CD trên máy tính người dùng.

Hướng dẫn tạo Group Policy Object chặn sử dụng USB CD

1. Trên Server Manager\Dashboard truy cập Tools -> Group Policy Management.

2. Tạo GPO với tên Deny USB CD (đặt tên tùy ý) trong OU chứa các Computers mà bạn muốn chặn sử dụng USB, CD -> Chuột phải chọn Edit.

Lưu ý: Group Policy này chặn qua OU chứa Computers, không phải chứa Users.

3. Trong Group Policy Management Editor -> Computer Configuration\ Policies\ Administrative Templates…\ System\ Removable Storage Access.

Enabled 2 tính năng:

  • CD and DVD: Deny execute access
  • All Removable Storage classes: Deny all access

4. Khởi động lại máy tính End user hoặc trên máy End user vào CMD gõ lệnh “gpupdate /force” để Group Policy Object (GPO) chặn sử dụng USB CD có hiệu lực.