HỒ SƠ ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần: 28/02/2022 – 05/03/202
2

Thứ \ LớpMC20MC21LT21TM21MC20CVA1MC20CVA2MC20CVA3
Thứ 2WordPress
Thầy Sơn
MMT
Thầy Hào
Lắp ráp
Thầy Khải
Mạng CB
Thầy Lưu
Thứ 3TK.HTM
Thầy Lưu
Lắp ráp
Thầy Khải
AV CN
Thầy Quang
Website TM
Thầy Tiền
Thứ 4Thi Linux
Thầy Hào
MMT
Thầy Hào
Lập trình C
Cô Giang
Thứ 5Thi ĐH Web
Thầy Khải
MMT
Thầy Hào
CSLD (Chiều)
Thầy Đạt
Đồ Họa QC
Thầy Khải
Mạng CB
Thầy Lưu
Thứ 6WordPress
Thầy Sơn
Thứ 7TK.HTM
Thầy Lưu
WordPress
Thầy Sơn
MMT
Thầy Hào
CSLD
Thầy Đạt
Lập trình C
Cô Giang
PL TMĐT
Thầy Chiến

Nghề Quản trị mạng máy tính

 1. MC20
 2. MC20CVA1
 3. MC20CVA2
 4. MC20CVA3
 5. MC21

Nghề Thương mại điện tử

 1. TM21

Nghề Lập trình máy tính

 1. LT21

KẾ HOẠCH, BÁO CÁO

 1. Kế hoạch phân công giảng dạy
  • Quản trị mạng máy tính (2021 – 2022)
  • Thương mại điện tử (2021 – 2022)
  • Lập trình máy tính (2021 – 2022)
 2. Báo cáo tháng
 3. Báo cáo quý
 4. Báo cáo kiểm định
 5. Kế hoạch tuần (Kiểm tra tuần)
  • Báo cao tuần năm 2021
  • Tháng 1
   • Tuần 1: 03/01/2022 – 08/01/2022 (Kế hoạch, Báo cáo)
   • Tuần 2: 10/01/2022 – 15/01/2022 (Kế hoạch, Báo cáo)
   • Tuần 3: 17/01/2022 – 22/01/2022 (Kế hoạch, Báo cáo)
   • Tuần 4: 24/01/2022 – 29/01/2022 (Kế hoạch, Báo cáo)
  • Tháng 2
   • Tuần 5: Nghĩ tết
   • Tuần 6: Nghĩ tết
   • Tuần 7: 14/02/2022 – 19/02/2022 (Kế hoạch, Báo cáo)
   • Tuần 8: 21/02/2022 – 26/02/2022 (Kế hoạch, Báo cáo)
  • Tháng 3
  • Tháng 4
  • Tháng 5
  • Tháng 6
  • Tháng 7
  • Tháng 8
  • Tháng 9
  • Tháng 10
  • Tháng 11
  • Tháng 12