Nhật ký TKB

Tuần 43:

Thứ \ LớpMC19MC20
(Sáng)
MC20CVA1
(Chiều)
MC20CVA2
(Chiều)
MC20CVA3
(Chiều)
Thứ 2T. Tài
ATTT
C. Thu
ATTT
C. Ngọc
WebServer
Thứ 3C. Thu
ATTT
Thứ 4T. Tài
ATTT
T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
Thứ 5C. Ngọc
WebServer
C. Ngọc
WebServer
Thứ 6C. Ngọc
WebServer
C. Thu
ATTT
Thứ 7C. Ngọc
WebServer

Tuần 44:

Thứ \ LớpMC19MC20
(Sáng)
MC20CVA1
(Chiều)
MC20CVA2
(Chiều)
MC20CVA3
(Chiều)
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
Thứ 5C. Ngọc
WebServer
C. Thu
ATTT
Thứ 6C. Ngọc
WebServer
Thứ 7

Tuần 45

Thứ \ LớpMC19MC20
(Sáng)
MC20CVA1
(Chiều)
MC20CVA2
(Chiều)
MC20CVA3
(Chiều)
Thứ 2C. Thu
ATTT
C. Ngọc
WebServer
Thứ 3C. Thu
ATTT
Thứ 4T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
Thứ 5C. Ngọc
WebServer
C. Thu
ATTT
Thứ 6C. Ngọc
WebServer
Thứ 7

Tuần 46

Thứ \ LớpMC19
(Chiều)
MC20
(Sáng)
MC20CVA1
(Chiều)
MC20CVA2
(Chiều)
MC20CVA3
(Chiều)
Thứ 2C. Thu
ATTT
C. Ngọc
WebServer
Thứ 3T. Quang
Thực tập
C. Thu
ATTT
Thứ 4T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
T. Tài
WordPress
Thứ 5C. Ngọc
WebServer
C. Thu
ATTT
Thứ 6C. Ngọc
WebServer
Thứ 7

Tuần 47

Thứ \ LớpMC19
(Chiều)
MC20
(Sáng)
MC20CVA1
(Chiều)
MC20CVA2
(Chiều)
MC20CVA3
(Chiều)
Thứ 2C. Thu (3)
ATTT
C. Ngọc (3)
WebServer
Thứ 3T. Quang
Thực tập
C. Thu (3)
ATTT
Thứ 4T. Tài (1)
WordPress
T. Tài (1)
WordPress
T. Tài (1)
WordPress
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7

Tuần 48

Thứ \ LớpMC19
(Chiều)
MC20
(Sáng)
MC20CVA1
(Chiều)
MC20CVA2
(Chiều)
MC20CVA3
(Chiều)
Thứ 2T.Hào
Viễn thông
T. Hào
Viễn thông
Thứ 3T. Lưu
Thực nghiệp
T. Quang
Pháp luật
T. Quang
Pháp luật
T. Quang
Pháp luật
Thứ 4T.Hào
Viễn thông
T. Hào
Viễn thông
Thứ 5T. Lưu
Thực nghiệp
T.Hào
Viễn thông
Thứ 6T.Hào
Viễn thông
Thứ 7T. Lưu
Thực nghiệp

Tuần 51

Thứ \ LớpMC19
(Chiều)
MC20
(Sáng)
MC20CVA1
(Chiều)
MC20CVA2
(Chiều)
MC20CVA3
(Chiều)
Thứ 2 T. Hào
Viễn thông
T.Hào
Viễn thông
T. Hào
Viễn thông
Thứ 3T. Quang
Pháp luật
T. Quang
Pháp luật
T. Quang
Pháp luật
Thứ 4 T. Hào
Viễn thông
Thứ 5 T. Hào
Viễn thông
T.Hào
Viễn thông
Thứ 6 T. Hào
Viễn thông
Thứ 7