Sau đây là Quy trình góp vốn đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và quyền lợi cho Nhà đầu tư: