GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – 2017

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – 2017

 1. MH 08 – Kinh tế vi mô
 2. MH 09 – Kinh tế thương mại
 3. MH 10 – Thương mại điện tử căn bản
 4. MH 11 – Pháp luật thương mại điện tử
 5. MH 12 – Mạng máy tính
 6. MH 13 – Marketing điện tử
 7. MĐ 14 – Tiếng Anh thương mại
 8. MĐ 15 – Kỹ thuật nghiệp vụ thương mại
 9. MĐ 16 – Thực hành mạng và quản trị mạng
 10. MĐ 17 – Kỹ thuật xử lý ảnh và thiết kế đồ họa
 11. MĐ 18 – Nghiệp vụ vận tải, giao nhận và bảo hiểm trong TMĐT
 12. MĐ 19 – Khai báo hải quan điện tử
 13. MĐ 20 – Thiết kế và quản trị website thương mại
 14. MĐ 21 – Thực hành giao dịch B2B, B2C, C2C
 15. MĐ 22 – Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp